Bảo Mật, Chia Sẻ Các Tài Liệu Giảng Dạy Trực Tuyến

Các tài liệu giảng dạy hoặc kết quả nghiên cứu không thể chia sẻ ra bên ngoài. Tất cả các tài liệu đó vẫn được kiểm soát dưới sự quản lý của nhà trường bằng các tính năng ngăn chặn sao chép, theo dõi tài liệu của 689Cloud.

Tạo Mẫu Đề Thi & Khảo Sát Online

Hỗ trợ giáo viên tạo các mẫu đề thi hoặc các bài kiểm tra một cách đơn giản bằng cách kéo thả ngay trên nền tảng  689Cloud.

Thu Thập Bài Tập Từ Sinh Viên

Tự động cập nhật kết quả bài tập hoặc bài thi một cách tự động. Đánh giá trực tiếp và cho kết quả chính xác ngay lập tức.

Giúp Quá Trình Giảng Dạy Của Giáo Viên Dễ Dàng Hơn

  • Hỗ trợ việc thu thập bài tập của sinh viên đơn giản và nhanh chóng.
  • Phân phối tài liệu học tập cho sinh viên bằng phương pháp chia sẻ trực tuyến.
  • Tạo đề thi/ kiểm tra Online, tự động thu thập bài thi và cho kết quả ngay lập tức một cách chính xác.

Quản Lý Sinh Viên & Lớp Học

  • Giúp giảng viên quản lý sinh viên và lớp học một cách nhanh chóng.
  • Tạo cổng trao đổi thông tin, giúp các cán bộ Giảng viên và các giáo viên trợ giảng nắm bắt được thông tin của sinh viên/lớp học dễ dàng & sát sao hơn.
  • Sử dụng chức năng giám sát giúp các giảng viên nắm bắt được quá trình học tập và đánh giá mức độ chuyên cần của sinh viên.

Tạo Điều Kiện Thuận Lợi Cho Quá Trình Học Tập Của Sinh Viên

  • Truy cập tài liệu học tập ở bất cứ đâu. Giúp giảm thiểu tối đa thời gian học tập và nghiên cứu của sinh viên.
  • Tự động sắp xếp các sinh viên thành một nhóm lại với nhau. Giúp sinh viên có thể dễ dàng trao đổi và giúp đỡ nhau trong quá trình học tập.
  • Làm bài thi hoặc các tài liệu khảo sát trực tuyến. Giúp sinh viên nắm rõ nội dung bài học một cách nhanh chóng.

689Cloud sẽ giúp cho chất lượng giảng dạy ngày càng được cải tiến và bảo mật góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; thúc đấy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển giao gắn liền với đào tạo; tăng cường hội nhập quốc tế.