Phần bổ trợ cho Microsoft Office trên Windows
Bổ trợ này là bắt buộc để mở các file Microsoft Word, Excel và PowerPoint được bảo vệ. Nó hỗ trợ các phiên bản sau của Microsoft Office chạy trên Windows7 và Windows10.

  • Office 2010
  • Office 2013
  • Office 2016
  • Office 2019

SecureDrive – Ứng dụng trên thiết bị di động

Các ứng dụng này cho phép người dùng đăng nhập và truy cập file trên SecureDrive.

SecureMail – Phần bổ trợ Outlook

Tiện ích mở rộng của SecureMail chạy trên Chrome dành cho Gmail