End User License Agreement

689Cloud PTE Ltd. (“689CLOUD”) cấp cho bạn giấy phép không thể chuyển nhượng và không độc quyền để sử dụng (các) chương trình phần mềm kèm theo (“Phần mềm”) như được cung cấp ở đây và như được quy định trong Điều khoản & điều kiện

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN GIẤY PHÉP PHẦN MỀM NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO CỦA PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý BỊ TRÁCH NHIỆM BỞI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY, ĐỪNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, BẠN PHẢI NGAY LẬP TỨC SỬ DỤNG PHẦN MỀM VÀ LOẠI BỎ TẤT CẢ CÁC BẢN SAO CÀI ĐẶT CỦA PHẦN MỀM.

 1. “PHẦN MỀM”

  “Phần mềm” có nghĩa là bản gốc hoặc bản sao (có thể bao gồm các bản sao một phần và các bản sao được kết nối với (các) chương trình khác) của “689cloud Viewer” bao gồm các file chương trình phần mềm và tài liệu liên quan.

 2. BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

  689CLOUD cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép và phân phối các bản sao của Phần mềm miễn là bạn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

  Khi bạn phân phối Phần mềm, bạn phải phân phối nó trong tình trạng tương tự như được 689CLOUD cung cấp ban đầu; đính kèm với Thỏa thuận này và tất cả các tài liệu hiện hành. Không được phép phân phối một tập hợp con hoặc một phần của Phần mềm.

  Khi bạn phân phối Phần mềm thông qua Internet hoặc bằng cách gói nó với tạp chí hoặc sách, bạn phải nhận được sự cho phép trước bằng văn bản từ 689CLOUD.

 3. NHỮNG HẠN CHẾ

  Bạn không được bán Phần mềm hoặc tham gia vào các hoạt động thương mại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quảng cáo, trưng bày, sử dụng và nhân bản Phần mềm, để bán Phần mềm.

  Bạn không được chuyển nhượng giấy phép của mình theo thỏa thuận này hoặc cấp phép lại cho Phần mềm.

  Bạn không được thuê, cho thuê hoặc cầm cố tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm.

  Bạn không được thiết kế ngược, dịch ngược hoặc tháo rời tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm.

  Bạn không được sửa đổi hoặc loại bỏ tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm, bao gồm thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào khác mà Phần mềm được cung cấp.

 4. BẢN NÂNG CẤP VÀ PHIÊN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI

  Thỏa thuận này áp dụng cho các bản nâng cấp và phiên bản sửa đổi của Phần mềm do 689CLOUD cung cấp. Khi một bản nâng cấp hoặc phiên bản sửa đổi của Phần mềm được cung cấp cùng với thỏa thuận cấp phép mới, thỏa thuận mới sẽ thay thế Thỏa thuận này.

 5. BẢN QUYỀN VÀ CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ KHÁC

  Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm tất cả bản quyền trong Phần mềm và các tài liệu đính kèm, là tài sản của 689CLOUD hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho 689CLOUD. Thỏa thuận này không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm và các tài liệu đính kèm.

 6. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

  689CLOUD cung cấp Phần mềm trên CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào về TIÊU ĐỀ, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG LẠM PHÁT hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

  Trong mọi trường hợp và không theo lý thuyết pháp lý nào, dù do sai sót (bao gồm cả sơ suất), hợp đồng, hay cách khác, 689CLOUD sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bạn về các thiệt hại, bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả nào phát sinh như kết quả của Giấy phép này hoặc do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất thiện chí, ngừng việc, hỏng hóc hoặc trục trặc máy tính, hoặc bất kỳ và tất cả các thiệt hại hoặc mất mát thương mại khác), ngay cả khi 689CLOUD có đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

  Trong mọi trường hợp, 689CLOUD sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nâng cấp Phần mềm hoặc sửa chữa bất kỳ lỗi nào.