Các phiên bản của Microsoft Outlook được hỗ trợ:

  • Microsoft 365: Web, Windows10, MacOS.
  • Microsoft Exchange 2016, 2019: Web, Window10, MacOS.

Các phiên bản Gmail của Google được hỗ trợ:

  • Gmail chạy trong Google Chrome trên Windows10 và MacOS.