CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Phần sau bao gồm các điều khoản và điều kiện chi phối việc truy cập và sử dụng trang web của 689cloud Inc (“689CLOUD”) (“Trang web”) và thông tin, nội dung và dịch vụ được cung cấp trong đó. Bằng cách truy cập Trang web này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản được mô tả ở đây. Nếu bạn không hiểu hoặc đồng ý với các điều khoản này, bạn nên thoát ngay khỏi Trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang web này, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.

Các Điều khoản Sử dụng này là một thỏa thuận ràng buộc giữa bạn và 689CLOUD. Việc bạn sử dụng Trang web này được điều chỉnh bởi phiên bản của Điều khoản Sử dụng có hiệu lực vào ngày Trang web này được bạn truy cập. 689CLOUD có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện quy định tại đây, không tải lên hoặc gửi file qua dịch vụ 689cloud, tải xuống và / hoặc cài đặt phần mềm 689Cloud, ngay lập tức xóa phần mềm 689cloud và bất kỳ phần nào của nó khỏi máy tính của bạn và không sử dụng nó theo bất kỳ cách nào.

Thời hạn giấy phép người dùng

Theo Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối 689CLOUD (“EULA”), là một phần không thể tách rời của hợp đồng này và bạn được yêu cầu đọc kỹ, 689Cloud theo đây cấp cho bạn giấy phép giới hạn được nêu trong đó.

Truy cập yêu cầu và hạn chế

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lấy, thanh toán, sửa chữa và bảo trì tất cả thiết bị, phần cứng, phần mềm, dịch vụ và tài liệu được yêu cầu để truy cập Trang web này và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp ở đây. Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bạn phải trả tất cả các khoản phí, thuế cũng như các chi phí và lệ phí khác liên quan đến việc có được quyền truy cập Internet, điện thoại, máy tính và các thiết bị khác của riêng bạn và mọi thông tin liên lạc hoặc các khoản phí khác mà bạn phải chịu để truy cập các sản phẩm hoặc dịch vụ của 689CLOUD.

Bạn chỉ có thể truy cập các sản phẩm hoặc dịch vụ của 689CLOUD thông qua các giao diện và giao thức được 689CLOUD cung cấp hoặc ủy quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập các sản phẩm 689CLOUD thông qua các phương tiện trái phép, chẳng hạn như các ứng dụng phần mềm không có giấy phép. Một số sản phẩm 689CLOUD chỉ hỗ trợ và bảo vệ một số loại file nhất định. Bạn đồng ý không vượt qua những giới hạn này theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi phần mở rộng file hoặc thông tin tiêu đề.

Bảo vệ file

Khi đăng ký và / hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin. Bạn đồng ý cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và mới nhất. Để được bảo vệ, bạn đồng ý không chia sẻ thông tin đăng ký của mình (bao gồm tên người dùng và mật khẩu của bạn) với bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Trang web này và việc bạn sử dụng chúng.

Bạn tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin trên máy tính của mình như cài đặt phần mềm chống vi rút, cập nhật ứng dụng, mật khẩu bảo vệ file của bạn và không cho phép bên thứ ba truy cập vào máy tính của bạn. Bạn hiểu rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của 689CLOUD có thể bảo vệ các file không còn sử dụng được nữa do vi-rút, trục trặc phần mềm hoặc các nguyên nhân khác bị hỏng. Điều này có thể dẫn đến việc gửi và / hoặc bảo vệ các file của bạn không còn sử dụng được nữa.

Dịch vụ và sản phẩm của 689CLOUD có thể lưu vào máy chủ do 689CLOUD hoặc bên thứ ba vận hành thay mặt, một bản sao của file bạn có thể gửi, tùy thuộc vào lựa chọn dịch vụ của bạn. 689CLOUD không đảm bảo rằng nó sẽ duy trì một bản sao lưu dữ liệu của bạn được lưu vào các máy chủ đó. 689CLOUD không phải là dịch vụ sao lưu và bạn nên giữ một bản sao nội dung của mình trên máy tính cho mục đích sao lưu.

Nếu giấy phép của bạn để sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ 689CLOUD của bạn hết hạn, bị chấm dứt, không được gia hạn hoặc bị ngừng cung cấp vì bất kỳ lý do gì, 689CLOUD có thể xóa hoặc từ chối bạn truy cập vào bất kỳ nội dung hoặc dữ liệu meta nào mà không cần thông báo, có thể vẫn còn trong đó sở hữu hoặc kiểm soát (bao gồm nhưng không giới hạn quyền truy cập vào các file trong máy tính của bạn hoặc máy tính của người nhận của bạn).

Bạn đồng ý rằng nếu bạn xóa một file khỏi máy tính của mình, hoặc chấm dứt hoặc cho phép bản dùng thử hoặc giấy phép của bạn chấm dứt, không gia hạn hoặc hết hiệu lực vì bất kỳ lý do gì, thì những file này có thể không có sẵn cho bạn nếu bạn muốn khôi phục chúng.

Bạn đồng ý rằng 689CLOUD có thể giữ lại (nhưng không có nghĩa vụ giữ lại) dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian sau khi bản dùng thử hoặc giấy phép của bạn đã bị chấm dứt, hết hạn hoặc hết hiệu lực, như một phần của hoạt động tiếp thị của 689CLOUD mang đến cho bạn cơ hội mua, gia hạn hoặc gia hạn giấy phép.

Giới hạn sử dụng

Trừ khi bạn được sự cho phép của 689Cloud thông qua giấy ủy quyền bằng văn bản, nếu không bạn không thể thực hiện các thao tác sau:

Sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền, đăng, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, bên chuyển nhượng bán bất kỳ trang, dữ liệu, thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ Trang web này;

Việc sao chép, sửa đổi hoặc hiển thị tên, biểu tượng, nhãn hiệu, văn bản hoặc hình ảnh đồ họa của 689CLOUD theo bất kỳ cách nào, ngoại trừ được nêu ở đây; hoặc bao gồm bất kỳ nhãn hiệu 689CLOUD nào, bất kỳ tên của giám đốc điều hành 689CLOUD nào hoặc bất kỳ biến thể nào của bất kỳ điều nào đã nêu ở trên, dưới dạng thẻ meta, yếu tố văn bản ẩn hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác có thể tạo ấn tượng về liên kết, tài trợ hoặc chứng thực giữa bất kỳ bạn và 689CLOUD nào;

Phân phối lại bất kỳ trang, văn bản, hình ảnh hoặc nội dung nào của Trang web này bằng công nghệ “đóng khung”;

Sửa đổi hoặc sử dụng các trang, văn bản, hình ảnh hoặc nội dung từ Trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác, làm như vậy là vi phạm bản quyền của 689CLOUD và các quyền sở hữu khác;

Sử dụng các thiết bị (bao gồm cả phần mềm) được thiết kế để cung cấp quyền truy cập tự động lặp lại vào Trang web này, ngoài các thiết bị được 689CLOUD cung cấp thông thường hoặc thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào liên quan đến Trang web này theo bất kỳ cách nào;

Sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ của 689CLOUD cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, vi phạm nào hoặc vi phạm bất kỳ luật và quy định hiện hành nào bao gồm nhưng không giới hạn luật kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu.

Sự đồng thuận

Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi không được cung cấp nếu chúng được sử dụng bất hợp pháp và 689CLOUD có quyền từ chối và / hoặc hủy bỏ dịch vụ cho bất kỳ ai theo quyết định riêng của mình.

Do tính chất toàn cầu của Internet, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy tắc địa phương về ứng xử trực tuyến, bao gồm tất cả luật, quy tắc, quy tắc và quy định của quốc gia nơi bạn cư trú và quốc gia mà bạn truy cập Trang web này.

Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật và hạn chế xuất khẩu và quy định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc của Hoa Kỳ hoặc cơ quan hoặc cơ quan có chủ quyền khác của Hoa Kỳ và không xuất khẩu, hoặc cho phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu bất kỳ phần mềm, dữ liệu kỹ thuật hoặc bất kỳ sản phẩm trực tiếp nào của nó vi phạm bất kỳ hạn chế, luật hoặc quy định nào như vậy, hoặc trừ khi và cho đến khi nhận được tất cả các giấy phép và ủy quyền bắt buộc đối với các quốc gia được chỉ định trong Quy định Quản lý Xuất khẩu Hoa Kỳ hiện hành (hoặc bất kỳ bổ sung hoặc quy định kế thừa nào). Việc chuyển giao một số dữ liệu kỹ thuật và hàng hóa có thể yêu cầu giấy phép từ cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ và / hoặc đảm bảo bằng văn bản của bạn rằng bạn sẽ không xuất khẩu phần mềm, dữ liệu kỹ thuật hoặc hàng hóa đó ra nước ngoài mà không có sự chấp thuận trước của cơ quan đó. Các quyền của bạn theo Điều khoản Sử dụng này phụ thuộc vào việc bạn tuân thủ điều khoản này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐÁNH GIÁ HOẶC HỢP LÍ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Nội dung và liên kết

689CLOUD chuyển, trình bày và cung cấp nội dung được tải lên hoặc gửi bởi người dùng của nó hoặc từ các nhà cung cấp bên thứ ba (sau đây gọi là mục đích của Phần này là: “nội dung”). 689CLOUD không xác nhận hoặc phê duyệt nội dung và chúng tôi cung cấp nội dung đó cho bạn chỉ như một dịch vụ và sự tiện lợi. 689CLOUD và người dùng cũng như nhà cung cấp bên thứ ba của nó không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc trình tự chính xác của nội dung hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào từ việc bạn sử dụng hoặc dựa vào nội dung. Nội dung có thể nhanh chóng trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm: ví dụ, những thay đổi về điều kiện thị trường hoặc hoàn cảnh kinh tế. 689CLOUD cũng như người dùng và nhà cung cấp bên thứ ba của nó không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào có trong bất kỳ nội dung nào. 689CLOUD có thể ngừng cung cấp bất kỳ nội dung nào trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Mặc dù Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, nhưng 689CLOUD không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật được sử dụng bởi bất kỳ trang web được liên kết nào. 689CLOUD cung cấp các liên kết này như một sự tiện lợi và không xác nhận các công ty hoặc nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào. 689CLOUD không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung xuất hiện trên bất kỳ trang web liên kết nào; để sử dụng hoặc dựa vào thông tin xuất hiện trên các trang web được liên kết; và / hoặc cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ được cung cấp trong đó.

Không có khuyến nghị hoặc cung cấp tư vấn

689CLOUD không đưa ra khuyến nghị hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào.

689CLOUD cung cấp nội dung của trang web chỉ cho các mục đích thông tin, giáo dục và phi thương mại và do đó không chịu trách nhiệm. Mặc dù 689CLOUD có thể cung cấp dữ liệu, thông tin và nội dung, bạn không nên xây dựng bất kỳ thông tin nào như lời khuyên. Một mình bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất trong việc đánh giá giá trị và rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy.

Truy cập dịch vụ

Nếu Trang web này không có sẵn trong bất kỳ khoảng thời gian nào hoặc bất kỳ lúc nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Chúng tôi không bảo đảm về tính khả dụng của hiệu suất khả năng truy cập của Trang web hoặc dịch vụ. Việc tạm ngừng truy cập vào Trang web hoặc dịch vụ này có thể xảy ra mà không cần thông báo theo quyết định của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp sửa chữa, bảo trì, lỗi hệ thống hoặc vì những lý do ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. 689CLOUD có quyền đình chỉ hoạt động của dịch vụ, trang web của nó hoặc bất kỳ phần nào trong đó.

Bạn đồng ý rằng 689CLOUD cũng như các nhà cung cấp bên thứ ba của nó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc chấm dứt, tạm ngừng, gián đoạn, trì hoãn bất kỳ dịch vụ và sản phẩm nào trên Trang web.

Bản quyền

Tất cả nội dung có trên Trang web này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu trưng, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tổng hợp dữ liệu, tài liệu và phần mềm có bản quyền, là tài sản của 689CLOUD hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và / hoặc khách hàng và / hoặc đối tác được bảo vệ bởi luật bản quyền hiện hành. Việc biên soạn tất cả nội dung trên trang này là tài sản độc quyền của 689CLOUD và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng lại hoặc phân phối trái phép các tài liệu có bản quyền được đề cập ở trên mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 689CLOUD. Tất cả phần mềm và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác được sử dụng trên Trang web này là tài sản của 689CLOUD hoặc các nhà cung cấp phần mềm của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền.

Chính sách bảo mật

689CLOUD công nhận và tôn trọng tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin do người dùng cung cấp. 689CLOUD thu thập và lưu trữ thông tin về người dùng của nó. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gửi địa chỉ E-mail

689CLOUD định kỳ gửi bản tin E-mail và các thông báo khác cho người dùng của chúng tôi về các dịch vụ. Bằng cách cung cấp địa chỉ E-mail của bạn, bạn đồng ý nhận thông tin đó. Nếu bạn muốn ngừng làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: unsubscribe@689clouddoc.com.

Tuyên bố từ chối

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử dụng trang web của bạn được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. Trong phạm vi đầy đủ được phép theo luật hiện hành, 689Cloud và các chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý, người cấp phép, hợp đồng phụ và nhà cung cấp từ chối rõ ràng mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với trang web và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua trang web, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm và bất kỳ bảo đảm được thể hiện hoặc ngụ ý nào phát sinh từ bất kỳ quá trình giao dịch, sử dụng hoặc thực hành thương mại nào. 689cloud không bảo hành điều đó.

Trang web sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn

Trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có vi rút, lỗi, sâu, bom ngày, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác;

Các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng trang web hoặc dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;

Chất lượng của bất kỳ dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn có được thông qua trang web sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

Bất kỳ lỗi nào trên trang web sẽ được sửa chữa

Dữ liệu và tài liệu được trình bày hoặc hiển thị trên trang web là đúng và chính xác. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn hoặc mất mát dữ liệu do bất kỳ nội dung nào như vậy;

Dữ liệu, nội dung (bao gồm cả nội dung thương mại), các chức năng hoặc bất kỳ thông tin nào khác được cung cấp trên hoặc thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web tham chiếu nào sẽ không bị gián đoạn, hoặc không có lỗi, vi rút hoặc các thành phần có hại khác, bao gồm nhưng không giới hạn các lỗi như: để mở tài liệu vì bất kỳ lý do gì (lỗi dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn, người dùng không thể xác thực, bất kỳ lý do nào khác), tài liệu bị mất hoặc bị hỏng được bảo vệ thông qua các dịch vụ / sản phẩm, nội dung tiếp cận người dùng trái phép, bất kỳ lỗi bảo mật nào.

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng, truy cập, tải xuống hoặc lấy thông tin, tài liệu hoặc dữ liệu thông qua trang web hoặc bất kỳ trang web tham chiếu nào theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với tài sản của mình (bao gồm hệ thống máy tính) hoặc mất dữ liệu do tải xuống hoặc sử dụng tài liệu hoặc dữ liệu đó.

Các biện pháp bảo mật được sử dụng để bảo vệ nội dung của người dùng ở đây được sử dụng cùng với nội dung của người dùng “nguyên trạng” và không có đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật đó sẽ chống lại các nỗ lực trốn tránh các cơ chế bảo mật hoặc sẽ không có các vết nứt, vô hiệu hóa hoặc các hành vi gian lận khác các biện pháp an ninh như vậy.

Trách nhiệm hữu hạn

689Cloud và các chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý, người cấp phép, hợp đồng phụ và nhà cung cấp không và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả, trừng phạt hoặc mẫu mực nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại do mất lợi nhuận, doanh thu, thu nhập, thiện chí, việc sử dụng, dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi 689cloud đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó.

Không vi phạm những điều đã nói ở trên, trách nhiệm pháp lý tổng thể và tổng hợp của 689cloud và các chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý, người cấp phép, hợp đồng phụ và nhà cung cấp cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sẽ bị giới hạn ở số phí trả bởi bạn đối với các dịch vụ trực tuyến được cung cấp qua trang web này, trong khoảng thời gian sáu (6) tháng trước khi sự kiện phát sinh khiếu nại.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng 689cloud đã cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình, định giá và tham gia vào các điều khoản này dựa trên các tuyên bố từ chối bảo hành và các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ở đây, các tuyên bố từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý nêu ở đây phản ánh sự phân bổ rủi ro hợp lý và công bằng giữa bạn và 689cloud, đồng thời những tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu ở đây tạo thành cơ sở thiết yếu cho thỏa thuận giữa bạn và 689cloud. 689cloud sẽ không thể cung cấp trang web, dịch vụ và sản phẩm cho bạn trên cơ sở kinh tế hợp lý nếu không có những giới hạn này.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý rằng 689CLOUD, theo quyết định riêng của mình, vì bất kỳ lý do nào hoặc không, và không bị phạt, có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản nào (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) bạn có thể có với 689CLOUD hoặc việc bạn sử dụng Trang web, sản phẩm và dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập nào của bạn vào Trang web hoặc bất kỳ tài khoản nào bạn có hoặc một phần của chúng có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước và bạn đồng ý rằng 689CLOUD sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt đó. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào bị nghi ngờ có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Các biện pháp khắc phục hậu quả này bổ sung cho bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác mà 689CLOUD có thể có theo luật hoặc theo vốn chủ sở hữu.

Điều khoản khác

LƯU Ý

689CLOUD có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những thông báo liên quan đến các thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện của 689CLOUD, qua E-mail, thư thông thường hoặc các bài đăng trên Trang web. Thông báo sẽ được coi là đưa ra sau hai mươi bốn giờ sau khi E-mail được gửi, trừ khi 689CLOUD được thông báo rằng địa chỉ E-mail không hợp lệ. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo pháp lý bằng thư đến một địa chỉ bưu điện, nếu bạn cung cấp thông qua Trang web. Trong trường hợp này, thông báo sẽ được coi là được đưa ra sau ba ngày kể từ ngày gửi thư. Thông báo được đăng trên Trang web được coi là sau 30 ngày kể từ ngày đăng ban đầu.

Người từ chối

Việc 689CLOUD không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của 689CLOUD.

Luật áp dụng và pháp luật

Các Điều khoản Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New Hampshire mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột luật và các Tòa án có thẩm quyền của Bang New Hampshire sẽ có quyền tài phán và địa điểm độc quyền đối với tất cả các tranh chấp liên quan đến Trang web này.

Việc 689CLOUD không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Bất kỳ sự từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản và có chữ ký của 689CLOUD.

BẠN VÀ 689CLOUD ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB 689CLOUD PHẢI BẮT ĐẦU TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG TÍCH LŨY. NGOÀI RA, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG ĐÓ LÀ VĨNH VIỄN CẤM.

KHẢ NĂNG NGHIÊM TRỌNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ khỏi các Điều khoản sử dụng này ở mức tối thiểu cần thiết và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ Điều khoản sử dụng nào. quy định còn lại.

PHÂN CÔNG

Các Điều khoản Sử dụng này cũng như mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây không được bạn chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng, nhưng có thể được chuyển nhượng bởi 689CLOUD mà không bị hạn chế. Bất kỳ nhiệm vụ nào được cố gắng thực hiện vi phạm Điều khoản sử dụng này sẽ bị vô hiệu.

TỒN TẠI

Sau khi chấm dứt các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ điều khoản nào, theo bản chất hoặc các điều khoản rõ ràng của nó sẽ tồn tại, sẽ tồn tại sau khi chấm dứt hoặc hết hạn đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các Phần sau: Nội dung và Liên kết, Bản quyền, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường và các khoản khác.

TIÊU ĐỀ

Các tham chiếu tiêu đề ở đây chỉ nhằm mục đích thuận tiện, không cấu thành một phần của Điều khoản sử dụng này và sẽ không được coi là giới hạn hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào trong đây.

TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và 689CLOUD liên quan đến chủ đề trong tài liệu này và sẽ không được sửa đổi ngoại trừ bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bên hoặc thay đổi đối với Điều khoản sử dụng này của 689CLOUD như được quy định tại đây.