Chia Sẻ File Với Bên Ngoài

Tháng Sáu 16, 2023

Chia Sẻ File Ra Bên Ngoài Trang Tải Xuống

Continue Reading

Bảo Vệ Và Theo Dõi Với DRM

Tháng Sáu 16, 2023

Bảo Vệ File Bằng DRM Theo Dõi Các File Được Bảo Vệ

Continue Reading

Quản Lý Dự Án

Tháng Sáu 16, 2023

Màn Hình Chính Tạo Mới Dự Án Thư Mục Và File Chi Tiết File

Continue Reading

SecureDrive – Trung Tâm Hỗ Trợ – Thêm Thành Viên

Tháng Sáu 16, 2023

Thêm Mới Thành Viên Nhóm Thành Viên

Continue Reading

Môi Trường Hoạt Động

Tháng Sáu 16, 2023

Vì 689Cloud là một ứng dụng Web, tất cả những gì cần thiết để sử dụng 689Cloud là trình duyệt được kết nối Internet. Các trình duyệt sau đã được kiểm tra và xác nhận là hoạt động. Chúng tôi khuyên bạn nên

Continue Reading

Giới Thiệu

Tháng Sáu 16, 2023

689Cloud là nền tảng cộng tác dựa trên đám mây cho phép các thành viên của nhóm chia sẻ file với nhau cũng như ra bên ngoài. Một tính năng độc đáo của 689Cloud là các file quan trọng có thể được bảo

Continue Reading