Phần bổ trợ cho Microsoft Office trên Windows

Bổ trợ này là bắt buộc để mở các file Microsoft Word, Excel và PowerPoint được bảo vệ. Nó hỗ trợ các phiên bản sau của Microsoft Office chạy trên Windows7 và Windows10.

  • Office 365
  • Office 2013
  • Office 2016
  • Office 2019
  • Office 2020

SecureDrive - Ứng Dụng Trên Di Động

Các ứng dụng này cho phép người dùng đăng nhập và truy cập file trên SecureDrive.

SecureMail - Phần Bổ Trợ Outlook

Tiện Ích Mở Rộng Của SecureMail Chạy Trên Chrome Dành Cho Gmail